PROGRAM NADACE ŽIVOT UMĚLCE Elektronické podání Podpora kulturních aktivit hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly

Grantové řízení z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE (dále jen „NŽU“)

 1. výzva – vyhlášení: 1. 2022, uzávěrka: 31. 3. 2022

Lhůta pro podání žádostí o příspěvek v elektronické podobě je od 31. 1. do 31. 3. 2022. Listinné dokumenty (vytištěné žádosti v PDF formě) budou přijímány do 7. 4. 2022.

Doba realizace projektů: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

 

Účel:

– podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a mladých umělců

– podpora kulturních akcí/projektů místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména z následujících oblastech: divadlo – hudba – tanec – soutěže – festivaly

– podpora mladých umělců


Elektronický formulář zde:
https://granty.nadace-zivot-umelce.cz/

Okruh žadatelů:

– právnické osoby

– fyzické osoby


Okruh nezpůsobilých žadatelů:

Fyzická a právnická osoba,

 • proti které je vedeno insolvenční, konkursní řízení;
 • která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku;
 • která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory;
 • která má nevyrovnané závazky vůči Nadaci život umělce po lhůtě splatnosti.

Dále:

 • příspěvkové organizace;
 • veřejné střední nebo vysoké umělecké školy, studenti, pedagogové nebo jejich administrativní pracovníci.

 

NŽU poskytuje pouze neinvestiční nadační příspěvky.

 

Přehled, na které položky NŽU neposkytuje finanční příspěvky v rámci všech výzev na podporu projektů naleznete na www.nadace-zivot-umelce.cz.

 

Žádost o příspěvek na portálu NŽU elektronickou žádostí

Postup:

 1. Registrace uživatele (pokud žadatel není již registrován)
 2. Založit projekt
 3. Vyplnit žadatele právnická osoba / fyzická osoba
 4. Podrobný popis
 5. Podrobný časový harmonogram
 6. Rozpočet
 7. Povinné přílohy (Sken)
 8. Čestné prohlášení + souhlas se zpracováním údajů
 9. Odeslání / tisk

 

Popis projektu musí obsahovat zejména následující údaje:

 • charakteristika projektu,
 • datum a místo konání akce,
 • délka a tradice akce,
 • zhodnocení významu akce,
 • dále pak plánovaný počet účinkujících,
 • plánovaný počet diváků,
 • příjmy projektu – vstupné, reklama, pronájem,
 • seznam partnerů projektu,
 • popis prezentace a propagace projektu,
 • uvedení cílových skupin.

 

Povinné přílohy k žádosti o příspěvek

 • Kopie výpisu z bankovního účtu žadatele (stačí strana s identifikací majitele účtu)

 

Nepovinné přílohy k žádosti o příspěvek (v rámci hodnocení žádosti bude k příloze přihlédnuto)

 • doporučení odborníka uznávaného v daném oboru, který není účastníkem projektu, nebo profesní organizace působící v daném oboru, která není účastníkem projektu, nebo státní či jiné instituce působící v daném oboru (např. kulturní zařízení, vysoká škola), které nejsou účastníkem projektu, nebo
 • záštitu (tu lze považovat za doporučení k projektu pouze v případě, že je udělena osobou nebo institucí působící v daném oboru).

 

Toto doporučení musí být vlastnoručně podepsané, popřípadě i orazítkované dotyčným subjektem, který ho vystavil. Nepodepsané doporučení nebo doporučení, u kterého není jasné, kdo ho vystavil, opravňuje správní radu k vyřazení žádosti.

 

Přílohy se dokládají v originále v listinné podobě ve lhůtě pro listinné podání žádosti (nebo v PDF do datové schránky) do 7. 4. 2022.

 

Další podmínky grantového programu

 

 • Pro žádající fyzické osoby musí platit, že mají české občanství a/nebo trvalé bydliště v ČR, případně povolení k pobytu na území ČR, pro právnické osoby musí platit, že mají sídlo v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo nebo .

 

 • Maximální počet schválených příspěvků pro jednoho žadatele na různé projekty během jednoho kalendářního roku jsou DVA!

 

 • Žádosti, které nesplní povinné formální náležitosti nebo budou doručené mimo termín vyhlášené výzvy, budou vyřazeny z účasti na veřejném výběrovém řízení.

 

Způsob doručení

 

1) odeslání v elektronické podobě elektronickou žádostí na webu NŽU do 31. 3. 2022

2) po elektronickém podání následně nutno dodat (vytištěnou žádost PDF) do 7. 4. 2022 jedním z následujících způsobů:

– zasláním dokumentu do datové schránky NŽU sb4qpam z datové schránky žadatele o příspěvek

v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) do kanceláře NŽU

v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy:

NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Senovážné náměstí 978/23

110 00 Praha 1

 • Správní rada NŽU rozhodne na svém jednání o udělení či neudělení nadačního příspěvku. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé písemně či elektronicky informováni v příslušném termínu.
 • Schválený nadační příspěvek musí být vyčerpán v roce, ve kterém byl poskytnut!

 

Kontaktní osoba:

Lýdie Soldánová – tajemnice nadace

telefon: +420 773 582 773, +420 224 142 295

email: lydie.soldanova@nadace-zivot-umelce.cz

 

Vyúčtování nadačního příspěvku

 

Ve stanoveném termínu, uvedeném ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt (tj. do 60 ti kalendářních dnů po skončení akce), dodejte závěrečné vyúčtování poskytnutého nadačního příspěvku.

 

Veškerá dokumentace k vyúčtování se přijímá v elektronické (nahráním k Vámi podané žádosti ve formě PDF) a také v listinné podobě.

 

S kompletně vyplněným a podepsaným formulářem pro vyúčtování projektu dodejte:

 1. kopie účetních dokladů ve výši poskytnutého nadačního příspěvku, a to:
 2. a) v případě platby v hotovosti kopiemi stvrzenek, paragonů, výdajových či příjmových pokladních dokladů, také smluv a k nim kopiemi stvrzenek či pokladních výdajových nebo příjmových dokladů atd.
 3. b) v případě platby bankovním převodem kopiemi faktur, smluv a daňových dokladů atd.

 

 1. přiložte také propagační materiály s logem nebo textem o podpoře NŽU, jako doklad o plnění prezentace NŽU a dále případné dokumenty o odezvě projektu v médiích.

 

Žádáme o dokládání těch výdajových položek (ze zdrojů NŽU), o které jste žádali během podávání žádosti, a jak Vám nadační příspěvek byl správní radou schválen!

 

Nahrání dokumentů je na stejné stránce, na které jste podávali elektronicky žádost.

 • po přihlášení klikněte na „profil uživatele“
 • na stejném místě máte možnost kliknout na „žádosti“
 • dále klikněte na „podané“
 • zkopírujte do vyhledávání ID žádosti, kterou budete vyúčtovávat a dejte vyhledat
 • na konci stránky je možnost nahrání dokumentů.

 

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit. Děkujeme za spolupráci.